Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння       Склярець Андрiй Вiкторович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 11.04.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "БАЗИС"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 14021 м. Чернiгiв вул.Любецька, 70
4. Код за ЄДРПОУ 14231737
5. Міжміський код та телефон, факс 0462-649226 0462-649227
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 11.04.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.bazis.cn.ua в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

№ з/п Дата вчинення дії Розмір дивідендів, що підлягають виплаті, грн Строк виплати дивідендів Спосіб виплати дивідендів
1 2 3 4 5
1 10.04.2017 525606.07 10.05.2017 - 30.06.2017 через депозитарну систему
Зміст інформації:
06.04.2017 року загальними зборами акцiонерного товариства було прийнято рiшення про виплату дивiдендiв.
10.04.2017 року наглядовою радою товариства (протокол засiдання наглядової ради №9) було прийнято рiшення про встановлення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, - 26.04.2017 року, порядок та строк їх виплати.
Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi вiдповiдно до рiшення загальних зборiв, - 525606,07 грн. (розмiр дивiдендiв на одну акцiю - 1,208556 грн., в т.ч. податок з доходiв фiзичних осiб та вiйськовий збiр).
Строк виплати дивiдендiв вiдповiдно до рiшення загальних зборiв - з 10.05.2017 по 30.06.2017 року.
Спосiб виплати дивiдендiв - через депозитарну систему.
Порядок виплати дивiдендiв - виплата всiєї суми дивiдендiв в повному обсязi.