Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння       Склярець Андрiй Вiкторович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 01.03.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "БАЗИС"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 14021 м. Чернiгiв вул.Любецька, 70
4. Код за ЄДРПОУ 14231737
5. Міжміський код та телефон, факс 0462-649226 0462-649227
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 01.03.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у д/н д/н
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.bazis.cn.ua в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
28.02.2017 припинено повноваження Голова правлiння Склярець Андрiй Вiкторович д/н д/н
д/н
9.980133
Зміст інформації:
Наглядовою радою товариства 28.02.2017 року було прийнято рiшення про припинення повноважень голови правлiння Склярця Андрiя Вiкторовича у зв'язку iз закiнченням строку дiї його повноважень (Протокол №6 засiдання наглядової ради вiд 28.02.2017р.). Голова правлiння був обраний на посаду 01.03.2012 року строком на 5 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не надано.
28.02.2017 припинено повноваження Перший заступник голови правлiння Гутник Людмила Петрiвна д/н д/н
д/н
4.598716
Зміст інформації:
Наглядовою радою товариства 28.02.2017 року було прийнято рiшення про припинення повноважень першого заступника голови правлiння Гутник Людмили Петрiвни у зв'язку iз закiнченням строку дiї його повноважень (Протокол №6 засiдання наглядової ради вiд 28.02.2017р.). Перший заступник голови правлiння був обраний на посаду 01.03.2012 року строком на 5 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не надано.
28.02.2017 припинено повноваження Заступник голови правлiння Данько Олена Петрiвна д/н д/н
д/н
0.292018
Зміст інформації:
Наглядовою радою товариства 28.02.2017 року було прийнято рiшення про припинення повноважень заступника голови правлiння Данько Олени Петрiвни у зв'язку iз закiнченням строку дiї його повноважень (Протокол №6 засiдання наглядової ради вiд 28.02.2017р.). Заступник голови правлiння був обраний на посаду 01.03.2012 року строком на 5 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не надано.
28.02.2017 припинено повноваження Заступник голови правлiння з питань розвитку Склярець Денис Вiкторович д/н д/н
д/н
1.822011
Зміст інформації:
Наглядовою радою товариства 28.02.2017 року було прийнято рiшення про припинення повноважень заступника голови правлiння з питань розвитку Склярця Дениса Вiкторовича у зв'язку iз закiнченням строку дiї його повноважень (Протокол №6 засiдання наглядової ради вiд 28.02.2017р.). Заступник голови правлiння з питань розвитку був обраний на посаду 01.03.2012 року строком на 5 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не надано.
28.02.2017 припинено повноваження Головний бухгалтер Вiтряк Олена Митрофанiвна д/н д/н
д/н
0.252929
Зміст інформації:
Наглядовою радою товариства 28.02.2017 року було прийнято рiшення про припинення повноважень головного бухгалтера Вiтряк Олени Митрофанiвни у зв'язку iз закiнченням строку дiї його повноважень (Протокол №6 засiдання наглядової ради вiд 28.02.2017р.). Головний бухгалтер був обраний на посаду 01.03.2012 року строком на 5 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не надано.
28.02.2017 обрано Голова правлiння Склярець Андрiй Вiкторович д/н д/н
д/н
9.980133
Зміст інформації:
Наглядовою радою товариства 28.02.2017 року було прийнято рiшення про обрання головою правлiння Склярця Андрiя Вiкторовича (Протокол №6 засiдання наглядової ради вiд 28.02.2017р.). Голова правлiння обраний на посаду строком на 5 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посаду голови правлiння акцiонерного товариства "БАЗИС". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не надано.
28.02.2017 обрано Перший заступник голови правлiння Гутник Людмила Петрiвна д/н д/н
д/н
4.598716
Зміст інформації:
Наглядовою радою товариства 28.02.2017 року було прийнято рiшення про обрання першим заступником голови правлiння Гутник Людмили Петрiвни (Протокол №6 засiдання наглядової ради вiд 28.02.2017р.). Перший заступник голови правлiння обраний на посаду строком на 5 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посаду першого заступника голови правлiння акцiонерного товариства "БАЗИС". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не надано.
28.02.2017 обрано Заступник голови правлiння Данько Олена Петрiвна д/н д/н
д/н
0.292018
Зміст інформації:
Наглядовою радою товариства 28.02.2017 року було прийнято рiшення про обрання заступником голови правлiння Данько Олени Петрiвни (Протокол №6 засiдання наглядової ради вiд 28.02.2017р.). Заступник голови правлiння обраний на посаду строком на 5 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посаду заступника голови правлiння акцiонерного товариства "БАЗИС". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не надано.
28.02.2017 обрано Заступник голови правлiння з питань розвитку Склярець Денис Вiкторович д/н д/н
д/н
1.822011
Зміст інформації:
Наглядовою радою товариства 28.02.2017 року було прийнято рiшення про обрання заступником голови правлiння з питань розвитку Склярця Дениса Вiкторовича (Протокол №6 засiдання наглядової ради вiд 28.02.2017р.). Заступник голови правлiння з питань розвитку обраний на посаду строком на 5 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посаду заступника голови правлiння з питань розвитку акцiонерного товариства "БАЗИС". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не надано.
28.02.2017 обрано Головний бухгалтер Вiтряк Олена Митрофанiвна д/н д/н
д/н
0.252929
Зміст інформації:
Наглядовою радою товариства 28.02.2017 року було прийнято рiшення про обрання головним бухгалтером Вiтряк Олени Митрофанiвни (Протокол №6 засiдання наглядової ради вiд 28.02.2017р.). Головний бухгалтер обраний на посаду строком на 5 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посаду головного бухгалтера акцiонерного товариства "БАЗИС". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не надано.