Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння       Склярець Андрiй Вiкторович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 31.07.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Акцiонерне товариство "БАЗИС"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 14021 м. Чернiгiв вул.Любецька, 70
4. Код за ЄДРПОУ 14231737
5. Міжміський код та телефон, факс 0462-649226 0462-649227
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 31.07.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://smida.gov.ua/site/14231737/ в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну типу акціонерного товариства

№ з/п Дата вчинення дії Повне найменування акціонерного товариства до зміни Повне найменування акціонерного товариства після зміни
1 2 3 4
1 31.07.2018 Публiчне акцiонерне товариство "БАЗИС" Акцiонерне товариство "БАЗИС"
Зміст інформації:
15.12.2017 року позачерговими загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "БАЗИС" було прийнято рiшення змiнити тип акцiонерного товариства з публiчного на приватне, у зв'язку з чим змiнити найменування товариства з 30.07.2018 року. Державна реєстрацiя вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань проведена 31.07.2018 року. Повне найменування акцiонерного товариства до змiни - Публiчне акцiонерне товариство "БАЗИС". Повне найменування акцiонерного товариства пiсля змiни - Акцiонерне товариство "БАЗИС".