Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння       Склярець Андрiй Вiкторович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 19.04.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "БАЗИС"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 14021 м. Чернiгiв вул.Любецька, 70
4. Код за ЄДРПОУ 14231737
5. Міжміський код та телефон, факс 0462-649226 0462-649227
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 19.04.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://smida.gov.ua/site/14231737/ в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
18.04.2018 припинено повноваження Голова наглядової ради Склярець Вiктор Степанович д/н д/н
д/н
40.368
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв 18.04.2018 року було прийнято рiшення про припинення повноважень голови наглядової ради Склярця Вiктора Степановича у зв'язку iз закiнченням строку дiї його повноважень (Протокол №3 про пiдсумки кумулятивного голосування на загальних зборах вiд 18.04.2018р.). Голова наглядової ради був обраний на посаду 06.04.2017 року строком на 1 рiк. Розмiр частки в статутному капiталi емiтента - 40.3680%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не надано.
18.04.2018 припинено повноваження Член наглядової ради Ворона Нiна Вiкторiвна д/н д/н
д/н
0.5351
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв 18.04.2018 року було прийнято рiшення про припинення повноважень члена наглядової ради Ворони Нiни Вiкторiвни у зв'язку iз закiнченням строку дiї його повноважень (Протокол №3 про пiдсумки кумулятивного голосування на загальних зборах вiд 18.04.2018р.). Член наглядової ради був обраний на посаду 06.04.2017 року строком на 1 рiк. Розмiр частки в статутному капiталi емiтента - 0.5351%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не надано.
18.04.2018 припинено повноваження Член наглядової ради Сапон Олена Iванiвна д/н д/н
д/н
0.8016
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв 18.04.2018 року було прийнято рiшення про припинення повноважень члена наглядової ради Сапон Олени Iванiвни у зв'язку iз закiнченням строку дiї його повноважень (Протокол №3 про пiдсумки кумулятивного голосування на загальних зборах вiд 18.04.2018р.). Член наглядової ради був обраний на посаду 06.04.2017 року строком на 1 рiк. Розмiр частки в статутному капiталi емiтента - 0.8016%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не надано.
18.04.2018 припинено повноваження Голова ревiзiйної комiсiї Семитоцька Нiна Петрiвна д/н д/н
д/н
0.1375
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв 18.04.2018 року було прийнято рiшення про припинення повноважень голови ревiзiйної комiсiї Семитоцької Нiни Петрiвни у зв'язку iз змiнами у персональному складi ревiзiйної комiсiї (Протокол №3 про пiдсумки кумулятивного голосування на загальних зборах вiд 18.04.2018р.). Голова ревiзiйної комiсiї був обраний на посаду 06.04.2017 року строком на 3 роки. Розмiр частки в статутному капiталi емiтента - 0.1375%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не надано.
18.04.2018 припинено повноваження Член ревiзiйної комiсiї Васильєва Свiтлана Леонiдiвна д/н д/н
д/н
1.7475
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв 18.04.2018 року було прийнято рiшення про припинення повноважень члена ревiзiйної комiсiї Васильєвої Свiтлани Леонiдiвни у зв'язку iз змiнами у персональному складi ревiзiйної комiсiї (Протокол №3 про пiдсумки кумулятивного голосування на загальних зборах вiд 18.04.2018р.). Член ревiзiйної комiсiї був обраний на посаду 06.04.2017 року строком на 3 роки. Розмiр частки в статутному капiталi емiтента - 1.7475%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не надано.
18.04.2018 припинено повноваження Член ревiзiйної комiсiї Коляда Валентина Миколаївна д/н д/н
д/н
0.3872
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв 18.04.2018 року було прийнято рiшення про припинення повноважень члена ревiзiйної комiсiї Коляди Валентини Миколаївни у зв'язку iз змiнами у персональному складi ревiзiйної комiсiї (Протокол №3 про пiдсумки кумулятивного голосування на загальних зборах вiд 18.04.2018р.). Член ревiзiйної комiсiї був обраний на посаду 06.04.2017 року строком на 3 роки. Розмiр частки в статутному капiталi емiтента - 0.3872%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не надано.
18.04.2018 обрано Член наглядової ради Склярець Вiктор Степанович д/н д/н
д/н
40.368
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв 18.04.2018 року було прийнято рiшення про обрання членом наглядової ради Склярця Вiктора Степановича (Протокол №3 про пiдсумки кумулятивного голосування на загальних зборах вiд 18.04.2018р.). Член наглядової ради обраний на посаду строком на 3 роки. Є акцiонером товариства, володiє часткою в статутному капiталi - 40.3680%. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посаду голови наглядової ради публiчного акцiонерного товариства "БАЗИС". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не надано.
18.04.2018 обрано Член наглядової ради Сапон Олена Iванiвна д/н д/н
д/н
0.8016
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв 18.04.2018 року було прийнято рiшення про обрання членом наглядової ради Сапон Олени Iванiвни (Протокол №3 про пiдсумки кумулятивного голосування на загальних зборах вiд 18.04.2018р.). Член наглядової ради обраний на посаду строком на 3 роки. Є акцiонером товариства, володiє часткою в статутному капiталi - 0.8016%. Протягом останнiх п'яти рокiв працювала фахiвцем I категорiї, старшим фахiвцем I категорiї вiддiлу по роботi з акцiонерами та кадрами товариства, обiймала посаду члена наглядової ради публiчного акцiонерного товариства "БАЗИС". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не надано.
18.04.2018 обрано Член наглядової ради Семитоцька Нiна Петрiвна д/н д/н
д/н
0.1375
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв 18.04.2018 року було прийнято рiшення про обрання членом наглядової ради Семитоцької Нiни Петрiвни (Протокол №3 про пiдсумки кумулятивного голосування на загальних зборах вiд 18.04.2018р.). Член наглядової ради обраний на посаду строком на 3 роки. Є акцiонером товариства, володiє часткою в статутному капiталi - 0.1375%. Протягом останнiх п'яти рокiв працювала бухгалтером I категорiї товариства та обiймала посаду голови ревiзiйної комiсiї публiчного акцiонерного товариства "БАЗИС". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не надано.
18.04.2018 обрано Член ревiзiйної комiсiї Васильєва Свiтлана Леонiдiвна д/н д/н
д/н
1.7475
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв 18.04.2018 року було прийнято рiшення про обрання членом ревiзiйної комiсiї Васильєвої Свiтлани Леонiдiвни (Протокол №3 про пiдсумки кумулятивного голосування на загальних зборах вiд 18.04.2018р.). Член ревiзiйної комiсiї обраний на посаду строком на 3 роки. Є акцiонером товариства, володiє часткою в статутному капiталi - 1.7475%. Протягом останнiх п'яти рокiв працювала старшим економiстом I категорiї товариства та обiймала посаду члена ревiзiйної комiсiї публiчного акцiонерного товариства "БАЗИС". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не надано.
18.04.2018 обрано Член ревiзiйної комiсiї Коляда Валентина Миколаївна д/н д/н
д/н
0.3872
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв 18.04.2018 року було прийнято рiшення про обрання членом ревiзiйної комiсiї Коляди Валентини Миколаївни (Протокол №3 про пiдсумки кумулятивного голосування на загальних зборах вiд 18.04.2018р.). Член ревiзiйної комiсiї обраний на посаду строком на 3 роки. Є акцiонером товариства, володiє часткою в статутному капiталi - 0.3872%. Протягом останнiх п'яти рокiв працювала бухгалтером I категорiї товариства та обiймала посаду члена ревiзiйної комiсiї публiчного акцiонерного товариства "БАЗИС". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не надано.
18.04.2018 обрано Член ревiзiйної комiсiї Качаненко Наталiя Григорiвна д/н д/н
д/н
0.9156
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв 18.04.2018 року було прийнято рiшення про обрання членом ревiзiйної комiсiї Качаненко Наталiї Григорiвни (Протокол №3 про пiдсумки кумулятивного голосування на загальних зборах вiд 18.04.2018р.). Член ревiзiйної комiсiї обраний на посаду строком на 3 роки. Є акцiонером товариства, володiє часткою в статутному капiталi - 0.9156%. Протягом останнiх п'яти рокiв працювала на посадi старшого фахiвця групи органiзацiї роздрiбної торгiвлi товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не надано.