Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння       Склярець Андрiй Вiкторович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 19.04.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "БАЗИС"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 14021 м. Чернiгiв вул.Любецька, 70
4. Код за ЄДРПОУ 14231737
5. Міжміський код та телефон, факс 0462-649226 0462-649227
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 19.04.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://smida.gov.ua/site/14231737/ в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 18.04.2018 400000 51042 783.67
Зміст інформації:
18.04.2018 року Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "БАЗИС" було прийняте рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року пiсля прийняття такого рiшення, необхiдних для здiйснення господарської дiяльностi товариства, а саме: укладання договорiв поставки, договорiв купiвлi-продажу товарiв, робiт, послуг, включаючи договори за результатами тендерних закупiвель, договорiв комiсiї на загальну суму до 300 млн..грн.; правочини по залученню товариством грошових коштiв (укладання або пролонгацiя кредитних угод, договорiв, договорiв позики) та забезпеченню виконання зобов’язань за укладеними договорами, (укладання договорiв застави, iпотеки, поруки) на загальну суму до 50 млн.грн.; вiдчуження будь-якого нерухомого майна на суму до 50 млн.грн., iз встановленням граничної сукупної вартостi правочинiв 400 млн.грн.
Вартiсть активiв ПАТ "БАЗИС" станом на 31.12.2017 року за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 51042 тис.грн., спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 783.67%.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй товариства - 352602 шт.;
кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 281166 шт.;
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 281166 шт., що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах;
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення - немає.