Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння       Склярець Андрiй Вiкторович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 24.10.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "БАЗИС"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 14021 м. Чернiгiв вул.Любецька, 70
4. Код за ЄДРПОУ 14231737
5. Міжміський код та телефон, факс 0462-649226 0462-649227
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 24.10.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.bazis.cn.ua в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 15.09.2017 9850 38615 25.51
Зміст інформації:
15.09.2017 року наглядовою радою ПАТ "БАЗИС" було прийняте рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме: продажу нерухомого майна, ринкова вартiсть якого станом на 15.09.2017 року складає 9850 тис. грн. 06.04.2017 року Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "БАЗИС" було прийняте рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року пiсля прийняття такого рiшення.
Вартiсть активiв ПАТ "БАЗИС" станом на 31.12.2016 року за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 38615 тис.грн., спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 25,51%.