Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 16.10.2018
Дата публікації 10.09.2018 16:01:14
Найменування емітента* Акціонерне товариство "БАЗИС"
Юридична адреса* 14021, м.Чернігів, вул.Любецька, 70
Керівник* Склярець Андрій Вікторович - Голова правління. Тел: (0462) 649-226
E-mail* anastasiya_sklyarec@bazis.cn.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Повідомлення

про проведення позачергових загальних зборів

Акціонерного товариства «БАЗИС»

 

   Наглядова рада Акціонерного товариства «БАЗИС» (місцезнаходження товариства: м.Чернігів, вул. Любецька,70) повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів відбудуться 16 жовтня 2018 року о 10.00 годині за адресою: м.Чернігів, вул.Любецька,70, зал засідань адмінбудинку.

 

Проект порядку денного з проектами рішень щодо кожного з питань:

1. Обрання лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її    повноважень.

Проект рішення:

1. Обрати лічильну комісію на строк проведення позачергових загальних зборів акціонерів у складі 3 осіб, а саме:

· Качнової Інни Василівни,

· Землякової Валентини Миколаївни,           

· Костирко Антоніни Павлівни.

2. Припинити повноваження обраної лічильної комісії після складання та оголошення протоколів про підсумки голосування.

2. Прийняття рішення щодо виплати дивідендів.

Проект рішення:

1. Здійснити виплату дивідендів за рахунок нерозподіленого прибутку у розмірі 2000558,40 грн. (два мільйони п’ятсот п’ятдесят вісім грн. 40 коп.)

2. Затвердити розмір дивідендів на одну акцію у сумі 4,60 грн.

3. Затвердити спосіб виплати дивідендів – безпосередньо акціонерам.

4. Наглядовій раді встановити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, строк та порядок виплати дивідендів.

 

Реєстрація  акціонерів для участі у загальних зборах проводиться  у день та за місцем проведення зборів з 09.00 год. до 09.55 год. на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному  станом на 24 годину 9 жовтня 2018 року.

        Для реєстрації акціонерів необхідно мати документи, які ідентифікують особу, а  у  разі  участі представника акціонера - довіреності на право участі та голосування на загальних зборах.

       З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та проектами рішень з питань порядку денного акціонери та їх представники мають можливість ознайомитись до дати проведення загальних зборів за адресою: м.Чернігів, вул.Любецька,70, 1 поверх, кімната №102, відділ по роботі з акціонерами і кадрами, у робочі дні з 8.00 год. до 17.00 год., а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Також інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, та інша інформація щодо проведення загальних зборів розміщена на власному веб-сайті товариства за адресою: http://smida.gov.ua/site/14231737/. Товариство надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами порядку денного - секретар корпоративний Склярець А.А.

Пропозиції акціонерів щодо порядку денного приймаються в письмовій формі  із зазначенням прізвища акціонера,  який  її  вносить,  кількості  належних  йому  акцій,  змісту  пропозиції до питання та/або проекту рішення не пізніше  ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів за тією ж адресою. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів.

Акціонер має право призначити свого представника для участі у загальних зборах. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

 Крім того, звертаємо увагу акціонерів, що відповідно до Закону України "Про депозитарну систему України" голоси акціонерів, які не уклали договір про обслуговування рахунку в цінних паперах з депозитарною установою, не будуть враховуватись при голосуванні.

Телефони для довідок: (0462) 915-911, 649-236.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Склярець Андрій Вікторович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 10.09.2018
(дата)