Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 18.04.2018
Дата публікації 09.03.2018 18:37:22
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "БАЗИС"
Юридична адреса* 14021, м.Чернігів, вул.Любецька, 70
Керівник* Склярець Андрій Вікторович - Голова правління. Тел: (0462) 649-226
E-mail* anastasiya_sklyarec@bazis.cn.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Повідомлення

про проведення річних загальних зборів

Публічного акціонерного товариства «БАЗИС»

 

   Наглядова рада Публічного акціонерного товариства «БАЗИС» (місцезнаходження товариства: м.Чернігів, вул. Любецька,70) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 18 квітня 2018 року о 15.00 годині за адресою: м.Чернігів, вул.Любецька,70, зал засідань адмінбудинку.

 

Проект порядку денного з проектами рішень щодо кожного з питань:

1. Обрання лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень.

Проект рішення:

1. Обрати лічильну комісію на строк проведення загальних зборів акціонерів у складі 3 осіб, а саме:

· Качнової Інни Василівни,

· Землякової Валентини Миколаївни,                                                                         

· Костирко Антоніни Павлівни.

2. Припинити повноваження обраної лічильної комісії після складання протоколів про підсумки голосування.

2. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 рік, визначення основних напрямів діяльності на 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

1. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 рік затвердити.

2. Ухвалити основні напрями діяльності товариства на 2018 рік:

- підвищення енергоефективності та енергонезалежності товариства;

- розвиток мережі підприємств ресторанного господарства;

- отримання за результатами діяльності прибутку не менше 1,5 млн. грн.;

- утримання матеріально-технічної бази товариства в належному стані.

3. Звіт наглядової ради за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

1. Звіт наглядової ради затвердити.

2. Роботу правління признати задовільною.

4. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

1. Затвердити висновок зовнішнього аудитора та заходи за результатами його розгляду.

5. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії за результатами діяльності товариства у 2017 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

1. Звіт ревізійної комісії затвердити.

2. Висновки ревізійної комісії за результатами діяльності товариства у 2017 році затвердити.

6. Затвердження річного звіту товариства за 2017 рік. Розподіл прибутку.

Проект рішення:

1. Річний звіт в складі річного балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал та приміток до річної фінансової звітності затвердити.

2. Затвердити розподіл прибутку за результатами діяльності у 2017 році таким чином:

* на виплату дивідендів (згідно рішення позачергових загальних зборів від 15.12.2017 року) – 2000558,40 грн.;

* нерозподілений прибуток – 14286309,95 грн.

7. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради. Обрання членів наглядової ради.

Проект рішення:

1. Припинити повноваження голови та членів наглядової ради, які були обрані загальними зборами 06.04.2017р.

2. Рішення приймається шляхом кумулятивного голосування.

8. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії. Обрання членів ревізійної комісії.

Проект рішення:

1. Припинити повноваження голови та членів ревізійної комісії, які були обрані загальними зборами 06.04.2017р.

2. Рішення приймається шляхом кумулятивного голосування.

9. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами наглядової ради та ревізійної комісії, встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів.

Проект рішення:

1. Затвердити умови договорів з членами наглядової ради та ревізійної комісії.

2. Затвердити кошторис на винагороду членам наглядової ради в сумі не більше ніж 200 тис.грн на рік.

3. Членам наглядової ради встановити винагороду в розмірі, визначеному у договорах.

4. Членам ревізійної комісії встановити винагороду один раз на рік у розмірі, визначеному рішенням наглядової ради.                                                                                                                                       

5. Уповноважити голову правління Склярця Андрія Вікторовича на укладання та підписання договорів з членами наглядової ради і ревізійної комісії та додаткових угод до них.                                        

10. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року після прийняття такого рішення.

Проект рішення:

1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, необхідних для здійснення господарської діяльності товариства, а саме: укладання договорів поставки, договорів купівлі-продажу товарів, робіт, послуг, включаючи договори за результатами тендерних закупівель, договорів комісії (300 млн..грн.); правочини по залученню товариством грошових коштів (укладання або пролонгація кредитних угод, договорів, договорів позики) та забезпеченню виконання зобов’язань за укладеними договорами, (укладання договорів застави, іпотеки, поруки) (50 млн.грн.); відчуження будь-якого нерухомого майна (50 млн.грн.), із встановленням  граничної сукупної вартості  правочинів 400 млн.грн.

2. Уповноважити голову правління товариства Склярця Андрія Вікторовича на укладення та підписання значних правочинів і документів пов’язаних з ними.

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

фінансово-господарської діяльності ПАТ «БАЗИС» за 2017 рік

                                                                                                  (тис.грн.)

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

51 269

39 030

Основні засоби (за залишковою вартістю)

19 125

25 715

Запаси

10 342

6 610

Сумарна дебіторська заборгованість

7 702

5545

Гроші та їх еквіваленти

13 578

949

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

33 007

21 012

Власний капітал

34 342

22 582

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

65

65

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

11

15

Поточні зобов'язання і забезпечення

16 916

16 433

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

14 286

17 48

Середньорічна кількість акцій (шт.)

434 904

434 904

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

32,84863

4,01928

 

Реєстрація  акціонерів для участі у загальних зборах проводиться  у день та за місцем проведення зборів з 14.00 год. до 14.55 год. на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному  станом на 24 годину 12 квітня 2018 року.

        Для реєстрації акціонерів необхідно мати документи, які ідентифікують особу, а  у  разі  участі представника акціонера - довіреності на право участі та голосування на загальних зборах.

       З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та проектами рішень з питань порядку денного акціонери та їх представники мають можливість ознайомитись до дати проведення загальних зборів за адресою: м.Чернігів, вул.Любецька,70, 1 поверх, кімната №102, відділ по роботі з акціонерами і кадрами, у робочі дні з 8.00 год. до 17.00 год., а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Також інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, та інша інформація щодо проведення загальних зборів розміщена на власному веб-сайті товариства за адресою: bazis.cn.ua. Товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів  з матеріалами порядку денного - секретар корпоративний Склярець А.А.

Пропозиції акціонерів щодо порядку денного приймаються в письмовій формі  із зазначенням прізвища акціонера,  який  її  вносить,  кількості  належних  йому  акцій,  змісту  пропозиції до питання та/або проекту рішення (кількості акцій, що належать кандидату, який пропонується до складу органів товариства, у разі подання пропозицій щодо кандидатів) не пізніше  ніж за 20 днів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів, до дати проведення загальних зборів за тією ж адресою. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів.

Акціонер має право призначити свого представника для участі у загальних зборах. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

 Крім того, звертаємо увагу акціонерів, що відповідно до Закону України "Про депозитарну систему України" голоси акціонерів, які не уклали договір про обслуговування рахунку в цінних паперах з обраною емітентом депозитарною установою, не будуть враховуватись при голосуванні.

Телефони для довідок: (0462) 915-911, 649-236.

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Склярець Андрій Вікторович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 09.03.2018
(дата)