Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 15.12.2017
Дата публікації 09.11.2017 09:13:48
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "БАЗИС"
Юридична адреса* 14021, м.Чернігів, вул.Любецька, 70
Керівник* Склярець Андрій Вікторович - Голова правління. Тел: (0462) 649-226
E-mail* anastasiya_sklyarec@bazis.cn.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Повідомлення

про проведення позачергових загальних зборів

Публічного акціонерного товариства «БАЗИС»

 

   Наглядова рада Публічного акціонерного товариства «БАЗИС» (місцезнаходження товариства: м.Чернігів, вул. Любецька,70) повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів відбудуться 15 грудня 2017 року о 10.00 годині за адресою: м.Чернігів, вул.Любецька,70, зал засідань адмінбудинку.

Проект порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії.

2. Зміна типу товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство «БАЗИС».

3. Внесення змін до статуту товариства шляхом затвердження його у новій редакції у зв'язку зі зміною типу товариства.

4. Внесення змін до положень товариства шляхом затвердження їх у новій редакції: положення про загальні збори акціонерів, положення про наглядову раду, положення про правління, положення про ревізійну комісію у зв'язку зі зміною типу товариства.

5. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради ПАТ «БАЗИС». Обрання членів наглядової ради ПрАТ «БАЗИС».

6. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії ПАТ «БАЗИС». Обрання членів ревізійної комісії ПрАТ «БАЗИС».

7. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами наглядової ради та ревізійної комісії, встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів.

8. Затвердження розміру річних дивідендів.

      Реєстрація  акціонерів для участі у загальних зборах проводиться  у день та за місцем проведення зборів з 09.00 год. до 09.55 год. на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному  станом на 24 годину 11 грудня 2017 року.

        Для реєстрації акціонерів необхідно мати документи, які ідентифікують особу, а  у  разі  участі представника акціонера - довіреності на право участі та голосування на загальних зборах.

       З матеріалами порядку денного акціонери та їх представники  мають можливість ознайомитись за  адресою:   м.Чернігів, вул.Любецька,70, 1 поверх, кімната №102,  відділ по роботі з акціонерами і кадрами, у робочі дні з 8.00 год. до 17.00 год. Також інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на власному веб-сайті товариства за адресою: bazis.cn.ua.  На запит акціонера матеріали надсилаються  факсом або  електронною поштою. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів  з матеріалами порядку денного - секретар корпоративний Склярець А.А. Пропозиції акціонерів щодо порядку денного приймаються в письмовій формі  із зазначенням прізвища акціонера,  який  її  вносить,  кількості  належних  йому  акцій,  змісту  пропозиції до питання та/або проекту рішення не пізніше  ніж за 20 днів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів, до дати проведення загальних зборів за тією ж адресою.

 Крім того, звертаємо увагу акціонерів, що відповідно до Закону України "Про депозитарну систему України" голоси акціонерів, які не уклали договір про обслуговування рахунку в цінних паперах з обраною емітентом депозитарною установою, не будуть враховуватись при голосуванні та при визначенні кворуму загальних зборів.

Телефони для довідок: (0462) 915-911, 649-236.

 

Голова наглядової ради                                                                         В.С. Склярець

 

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в бюлетені "Відомості НКЦПФР" №213 від 09.11.2017 року.

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова правління                                                                                   А.В. Склярець

                                                                                                           09.11.2017 року

 
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Склярець Андрій Вікторович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 09.11.2017
(дата)