Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 06.04.2017
Дата публікації 28.02.2017 13:42:18
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "БАЗИС"
Юридична адреса* 14021, м.Чернігів, вул.Любецька, 70
Керівник* Склярець Андрій Вікторович - Голова правління. Тел: (0462) 649-226
E-mail* anastasiya_gluhenka@bazis.cn.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Повідомлення

про проведення річних загальних зборів

Публічного акціонерного товариства «БАЗИС»

Наглядова рада Публічного акціонерного товариства «БАЗИС» (місцезнаходження товариства: м.Чернігів, вул. Любецька,70) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 06 квітня 2017 року о 15.00 годині за адресою: м.Чернігів, вул.Любецька,70, зал засідань адмінбудинку.

Проект порядку денного:

1. Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії. Обрання лічильної комісії.

2. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік, визначення основних напрямів діяльності на 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3. Звіт наглядової ради за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт і висновки ревізійної комісії за результатами діяльності товариства у 2016 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків ревізійної комісії.

5. Затвердження річного звіту товариства за 2016 рік. Розподіл прибутку.

6. Затвердження розміру та строку виплати річних дивідендів.

7. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради. Обрання членів наглядової ради.

8. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії. Обрання членів ревізійної комісії.

9. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами наглядової ради та ревізійної комісії, встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів.

10. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року після прийняття такого рішення.

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

фінансово-господарської діяльності ПАТ «БАЗИС» за 2016 рік

(тис.грн.)

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

39030

40968

Основні засоби

25715

27348

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

6610

7202

Сумарна дебіторська заборгованість

5545

5686

Грошові кошти та їх еквіваленти

949

329

Нерозподілений прибуток

21012

19349

Власний капітал

22582

20997

Статутний капітал

65

65

Довгострокові зобовязання

15

-

Поточні зобовязання

16433

19903

Чистий прибуток (збиток)

1748

544

Середньорічна кількість акцій (шт.)

434904

434904

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

353

455

 

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах проводиться у день та за місцем проведення зборів з 14.00 год. до 14.55 год. на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину 31 березня 2017 року.

Для реєстрації акціонерів необхідно мати документи, які ідентифікують особу, а у разі участі представника акціонера - довіреності на право участі та голосування на загальних зборах.

З матеріалами порядку денного акціонери та їх представники мають можливість ознайомитись за адресою: м.Чернігів, вул.Любецька,70, 1 поверх, кімната №102, відділ по роботі з акціонерами і кадрами, у робочі дні з 8.00 год. до 17.00 год. Також інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на власному веб-сайті товариства за адресою: bazis.cn.ua. На запит акціонера матеріали надсилаються факсом або електронною поштою. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами порядку денного - секретар корпоративний Глухенька А.А. Пропозиції акціонерів щодо порядку денного приймаються в письмовій формі із зазначенням прізвища акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення не пізніше ніж за 20 днів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів, до дати проведення загальних зборів за тією ж адресою.

Крім того, звертаємо увагу акціонерів, що відповідно до Закону України "Про депозитарну систему України" голоси акціонерів, які не уклали договір про обслуговування рахунку в цінних паперах з обраною емітентом депозитарною установою, не будуть враховуватись при голосуванні та при визначенні кворуму загальних зборів.

Телефони для довідок: (0462) 915-911, 649-236.

 

Голова наглядової ради В.С. Склярець

 

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №40 від 28.02.2017 року.

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Склярець Андрій Вікторович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 28.02.2017
(дата)