Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 30.06.2016
Дата публікації 23.05.2016 08:57:50
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "БАЗИС"
Юридична адреса* 14021, м.Чернігів, вул.Любецька, 70
Керівник* Склярець Андрій Вікторович - Голова правління. Тел: (0462) 649-226
E-mail* anastasiya_gluhenka@bazis.cn.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

  

Повідомлення

про проведення позачергових загальних зборів

Публічного акціонерного товариства «БАЗИС»

 

Наглядова рада Публічного акціонерного товариства «БАЗИС» (місцезнаходження товариства: м.Чернігів, вул. Любецька,70) повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів відбудуться 30 червня 2016 року о 15.00 годині за адресою: м.Чернігів, вул.Любецька,70, зал засідань адмінбудинку.

Проект порядку денного з проектами рішень щодо кожного з питань:

1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення:

1. Обрати лічильну комісію на строк проведення позачергових загальних зборів у складі:

- Качнової Інни Василівни;

- Землякової Валентини Миколаївни;

- Воєдило Олени Василівни.

2. Зміна типу товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство «БАЗИС».

Проекти рішень:

1. Змінити тип товариства та його найменування з публічного акціонерного товариства "БАЗИС" на приватне акціонерне товариство "БАЗИС".

2. Правлінню товариства здійснити дії щодо переоформлення документів товариства у зв'язку зі зміною його найменування.

3. Внесення змін до статуту товариства шляхом затвердження його у новій редакції у зв'язку зі зміною типу товариства.

Проекти рішень:

1. Затвердити зміни до статуту товариства шляхом викладення його у новій редакції у зв'язку зі зміною типу товариства.

2. Призначити голову загальних зборів Склярця Андрія Вікторовича та секретаря загальних зборів Гутник Людмилу Петрівну особами, уповноваженими на підписання нової редакції статуту товариства.

3. Призначити голову правління товариства Склярця Андрія Вікторовича особою, уповноваженою (з правом передоручення) на вчинення дій, пов'язаних з проведенням державної реєстрації нової редакції статуту товариства.

4. Подовжити повноваження наглядової ради, ревізійної комісії та правління публічного акціонерного товариства "БАЗИС" з дня проведення державної реєстрації нової редакції статуту приватного акціонерного товариства "БАЗИС" до припинення повноважень у відповідності з вимогами затвердженої нової редакції статуту.

4. Внесення змін до положень товариства шляхом затвердження їх у новій редакції: положення про загальні збори акціонерів, положення про наглядову раду, положення про правління, положення про ревізійну комісію у зв'язку зі зміною типу товариства.

Проекти рішень:

1. Затвердити зміни до положень товариства шляхом викладення їх у новій редакції, а саме: положення про загальні збори акціонерів, положення про наглядову раду, положення про правління, положення про ревізійну комісію.

2. Призначити голову загальних зборів Склярця Андрія Вікторовича та секретаря загальних зборів Гутник Людмилу Петрівну особами, уповноваженими на підписання нової редакції положень товариства.

3. Наглядовій раді внести зміни до інших внутрішніх документів товариства для приведення у відповідність із законодавством та новим статутом.

5. Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.

Проект рішення:

1. Припинити повноваження лічильної комісії з моменту складення та підписання протоколу про підсумки голосування на позачергових загальних зборах.

 

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах проводиться у день та за місцем проведення зборів з 14.00 год. до 14.55 год. на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину 23 червня 2016 року.

Для реєстрації акціонерів необхідно мати документи, які ідентифікують особу (паспорт), а у разі участі представника акціонера - також документи, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства (довіреність).

З матеріалами порядку денного акціонери та їх представники мають можливість ознайомитись за адресою: м.Чернігів, вул.Любецька,70, 1 поверх, кімната №102, відділ по роботі з акціонерами і кадрами, у робочі дні з 8.00 год. до 17.00 год, а також на власному сайті товариства: bazis.cn.ua. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами порядку денного - секретар корпоративний Глухенька А.А. Пропозиції акціонерів щодо порядку денного приймаються в письмовій формі із зазначенням прізвища акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення не пізніше ніж за 20 днів до проведення зборів за тією ж адресою.

Крім того, звертаємо увагу акціонерів, що відповідно до Закону України "Про депозитарну систему України" голоси акціонерів, які не уклали договір про обслуговування рахунку в цінних паперах з обраною емітентом депозитарною установою, не будуть враховуватись при голосуванні та при визначенні кворуму загальних зборів.

Телефони для довідок: (0462) 915-911, 649-236.

 

 

Голова наглядової ради В.С. Склярець

 

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 23 травня 2016 року в №93 "Бюлетень. Цінні папери України".

 

  

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Склярець Андрій Вікторович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 23.05.2016
(дата)