Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 14.04.2016
Дата публікації 10.03.2016 09:31:25
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "БАЗИС"
Юридична адреса* 14021, м.Чернігів, вул.Любецька, 70
Керівник* Склярець Андрій Вікторович - Голова правління. Тел: (0462) 649-226
E-mail* anastasiya_gluhenka@bazis.cn.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Повідомлення

про проведення річних загальних зборів

Публічного акціонерного товариства «БАЗИС»

Наглядова рада Публічного акціонерного товариства «БАЗИС» (місцезнаходження товариства: м.Чернігів, вул. Любецька,70) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 14 квітня 2016 року о 15.00 годині за адресою: м.Чернігів, вул.Любецька,70, зал засідань адмінбудинку.

Порядок денний:

1. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 рік, визначення основних напрямів діяльності на 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

2. Звіт наглядової ради за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3. Звіт і висновки ревізійної комісії за результатами діяльності товариства у 2015 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків ревізійної комісії.

4. Затвердження річного звіту товариства за 2015 рік. Розподіл прибутку.

5. Затвердження розміру та строку виплати річних дивідендів.

6. Внесення змін до статуту товариства шляхом затвердження його у новій редакції.

7. Внесення змін до положень товариства шляхом затвердження їх у новій редакції: положення про загальні збори акціонерів, положення про наглядову раду, положення про правління, положення про ревізійну комісію.

8. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року після прийняття такого рішення.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

фінансово-господарської діяльності ПАТ «БАЗИС» за 2015 рік

(тис.грн.)

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

40968

45228

Основні засоби

27348

28134

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

7202

7141

Сумарна дебіторська заборгованість

5686

9547

Грошові кошти та їх еквіваленти

329

154

Нерозподілений прибуток

19349

19017

Власний капітал

20997

20665

Статутний капітал

65

65

Довгострокові зобов’язання

-

5100

Поточні зобов’язання

19903

19463

Чистий прибуток (збиток)

544

1063

Середньорічна кількість акцій (шт.)

434904

434904

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

455

475

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах проводиться у день та за місцем проведення зборів з 14.00 год. до 14.55 год. на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину 8 квітня 2016 року.

Для реєстрації акціонерів необхідно мати документи, які ідентифікують особу (паспорт), а у разі участі представника акціонера - також документи, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства (довіреність).

З матеріалами порядку денного акціонери та їх представники мають можливість ознайомитись за адресою: м.Чернігів, вул.Любецька,70, 1 поверх, кімната №102, відділ по роботі з акціонерами і кадрами, у робочі дні з 8.00 год. до 17.00 год, а також на власному сайті товариства: bazis.cn.ua. На запит акціонера матеріали надсилаються факсом або електронною поштою. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами порядку денного - секретар корпоративний Глухенька А.А. Пропозиції акціонерів щодо порядку денного приймаються в письмовій формі із зазначенням прізвища акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення не пізніше ніж за 20 днів до проведення зборів за тією ж адресою.

Крім того, звертаємо увагу акціонерів, що відповідно до Закону України "Про депозитарну систему України" голоси акціонерів, які не уклали договір про обслуговування рахунку в цінних паперах з обраною емітентом депозитарною установою, не будуть враховуватись при голосуванні та при визначенні кворуму загальних зборів.

Телефони для довідок: (0462) 915-911, 649-236.

 

Голова наглядової ради В.С. Склярець

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 10 березня 2016 року в №43 "Бюлетень. Цінні папери України".

 

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Склярець Андрій Вікторович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 10.03.2016
(дата)