Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 06.03.2015
Дата публікації 06.03.2015 14:25:02
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "БАЗИС"
Юридична адреса* 14021, м.Чернігів, вул.Любецька, 70
Керівник* Склярець Андрій Вікторович - Голова правління. Тел: (0462) 649-226
E-mail* anastasiya_gluhenka@bazis.cn.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Повідомлення про проведення річних загальних зборів Публічного акціонерного товариства «БАЗИС» Наглядова рада Публічного акціонерного товариства «БАЗИС» (місцезнаходження товариства: м.Чернігів, вул. Любецька,70) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 16 квітня 2015 року о 15.00 годині за адресою: м.Чернігів, вул.Любецька,70, зал засідань адмінбудинку. Порядок денний: 1. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік, визначення основних напрямів діяльності на 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 2. Звіт наглядової ради за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 3. Звіт і висновки ревізійної комісії за результатами діяльності 2014 року, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків ревізійної комісії. 4. Затвердження річного звіту товариства за 2014 рік. Розподіл прибутку. 5. Затвердження розміру річних дивідендів. 6. Затвердження значних правочинів, укладених у 2014 році, та попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року після прийняття такого рішення. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фінансово-господарської діяльності ПАТ «БАЗИС» за 2014 рік (тис.грн.) Найменування показника Період звітний попередній Усього активів 45228 46379 Основні засоби 28134 29309 Довгострокові фінансові інвестиції - - Запаси 7141 5509 Сумарна дебіторська заборгованість 9547 11044 Грошові кошти та їх еквіваленти 154 192 Нерозподілений прибуток 19017 18005 Власний капітал 20665 19655 Статутний капітал 65 65 Довгострокові зобов’язання 5100 9523 Поточні зобов’язання 19463 17201 Чистий прибуток (збиток) 1063 262 Середньорічна кількість акцій (шт.) 434904 434904 Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - - Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - - Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 475 480 Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах проводиться у день та за місцем проведення зборів з 14.00 год. до 14.55 год. на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину 9 квітня 2015 року. Для реєстрації акціонерів необхідно мати документи, які ідентифікують особу (паспорт), а у разі участі представника акціонера - також документи, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства (довіреність). З матеріалами порядку денного акціонери та їх представники мають можливість ознайомитись за адресою: м.Чернігів, вул.Любецька,70, 1 поверх, кімната №102, відділ по роботі з акціонерами і кадрами, у робочі дні з 8.00 год. до 17.00 год, а також на власному сайті товариства: bazis.cn.ua. На запит акціонера матеріали надсилаються факсом або електронною поштою. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами порядку денного - секретар корпоративний Глухенька А.А. Пропозиції акціонерів щодо порядку денного приймаються в письмовій формі із зазначенням прізвища акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення не пізніше ніж за 20 днів до проведення зборів за тією ж адресою. Крім того, звертаємо увагу акціонерів, що відповідно до Закону України "Про депозитарну систему України" голоси акціонерів, які не уклали договір про обслуговування рахунку в цінних паперах з обраною емітентом депозитарною установою, не будуть враховуватись при голосуванні та при визначенні кворуму загальних зборів. Телефони для довідок: (046-2) 649-236, 915-908. Голова наглядової ради В.С. Склярець Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 6 березня 2015 року в №41 "Бюлетень. Цінні папери України".
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Склярець Андрій Вікторович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 06.03.2015
(дата)