Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 11.03.2014
Дата публікації 13.03.2014 16:11:02
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "БАЗИС"
Юридична адреса* 14021, м.Чернігів, вул.Любецька, 70
Керівник* Склярець Андрій Вікторович - Голова правління. Тел: (0462) 649-226
E-mail* anastasiya_gluhenka@bazis.cn.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Повідомлення про проведення річних загальних зборів
Публічного акціонерного товариства «БАЗИС»

Наглядова рада Публічного акціонерного товариства «БАЗИС» (місцезнаходження товариства: м.Чернігів, вул. Любецька,70) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 16 квітня 2014 року о 15.00 годині за адресою: м.Чернігів, вул.Любецька,70, зал засідань адмінбудинку.

Порядок денний:
1. Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії, обраної попередніми загальними зборами. Обрання лічильної комісії.
2. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік, визначення основних напрямів діяльності на 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт наглядової ради за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт і висновки ревізійної комісії за результатами діяльності 2013 року, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту товариства за 2013 рік. Розподіл прибутку.
6. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради. Обрання членів наглядової ради.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії. Обрання членів ревізійної комісії.
8. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами наглядової ради та ревізійної комісії, встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів.
9. Затвердження значних правочинів, укладених у 2013 році, та попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року після прийняття такого рішення.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності ПАТ «БАЗИС» за 2013 рік
(тис.грн.)
Найменування показника Період
звітний попередній
Усього активів 46379 38405
Основні засоби 29309 23210
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 5509 5672
Сумарна дебіторська заборгованість 11044 9196
Грошові кошти та їх еквіваленти 192 102
Нерозподілений прибуток 18005 17770
Власний капітал 19655 19422
Статутний капітал 65 65
Довгострокові зобов’язання 9523 4500
Поточні зобов’язання 17201 14483
Чистий прибуток (збиток) 262 216
Середньорічна кількість акцій (шт.) 434904 434904
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 480 482

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах проводиться у день та за місцем проведення зборів з 14.00 год. до 14.55 год. на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину 10 квітня 2014 року.
Для реєстрації акціонерів необхідно мати документи, які ідентифікують особу (паспорт), а у разі участі представника акціонера - також документи, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства (довіреність).
З матеріалами порядку денного акціонери та їх представники мають можливість ознайомитись за адресою: м.Чернігів, вул.Любецька,70, 1 поверх, кімната №102, відділ по роботі з акціонерами і кадрами, у робочі дні з 8.00 год. до 17.00 год, а також на власному сайті товариства: bazis.cn.ua. На запит акціонера матеріали надсилаються факсом або електронною поштою. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами порядку денного - секретар корпоративний Глухенька А.А. Пропозиції акціонерів щодо порядку денного приймаються в письмовій формі із зазначенням прізвища акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства, не пізніше ніж за 20 днів до проведення зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів, за тією ж адресою.

Наглядова рада

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 11 березня 2014 року в №45 "Бюлетень. Цінні папери України".
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Склярець Андрій Вікторович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 13.03.2014
(дата)