Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 20.03.2013
Дата публікації 20.03.2013 19:01:00
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "БАЗИС"
Юридична адреса* Україна, 14021, м.Чернігів, вул. Любецька, 70
Керівник* Склярець Андрій Вікторович - Голова правління. Тел: 0462649227
E-mail* info@bazis.cn.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Наглядова рада публічного акціонерного товариства «БАЗИС» (місцезнаходження товариства: м.Чернігів, вул. Любецька,70) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 17 квітня 2013 року о 15.00 годині за адресою: м.Чернігів, вул.Любецька,70, зал засідань адмінбудинку.

Порядок денний:
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2012 рік, основні напрямки діяльності у 2013 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт наглядової ради за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт і висновки ревізійної комісії за 2012 рік; прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту товариства за 2012 рік. Розподіл прибутку товариства за 2012 рік.
6. Затвердження значних правочинів, укладених у 2012 році та попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року після прийняття такого рішення.


ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності ПАТ «БАЗИС» за 2012 рік
(тис.грн.)
Найменування показника Період
звітний попередній
Усього активів 38405 42881
Основні засоби 23210 24853
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 5672 6270
Сумарна дебіторська заборгованість 9196 10671
Грошові кошти та їх еквіваленти 102 804
Нерозподілений прибуток 17770 17657
Власний капітал 19422 19310
Статутний капітал 65 65
Довгострокові зобов’язання 4500 4500
Поточні зобов’язання 14483 19071
Чистий прибуток (збиток) 216 2361
Середньорічна кількість акцій (шт.) 434904 434904
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 482 500Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах проводиться у день та за місцем проведення зборів з 14.00 год. до 14.55 год. на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину 11 квітня 2013 року.
Для реєстрації акціонерів необхідно мати документи, які ідентифікують особу (паспорт), а у разі участі представника акціонера - також документи, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства (довіреність).
З матеріалами порядку денного акціонери та їх представники мають можливість ознайомитись за адресою: м.Чернігів, вул.Любецька,70, 1 поверх, кімната №102, відділ по роботі з акціонерами і кадрами, у робочі дні з 8.00 год. до 17.00 год, а також на власному сайті товариства: bazis.cn.ua. На запит акціонера матеріали надсилаються факсом або електронною поштою. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами порядку денного - секретар наглядової ради Сапон О.І. Пропозиції акціонерів щодо порядку денного приймаються в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення не пізніше ніж за 20 днів до проведення зборів за тією ж адресою.


Наглядова рада
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Склярець Андрій Вікторович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 20.03.2013
(дата)