Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 30.01.2012
Дата публікації 19.03.2012 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "БАЗИС"
Юридична адреса* Україна, 14021, м.Чернігів, вул. Любецька, 70
Керівник* Склярець Андрій Вікторович - Голова правління. Тел: 0462649226
E-mail* info@bazis.cn.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Наглядова рада публічного акціонерного товариства «БАЗИС» (місцезнаходження товариства: м.Чернігів, вул. Любецька,70) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 18 квітня 2012 року о 15.00 годині за адресою: м.Чернігів, вул.Любецька,70, зал засідань адмінбудинку.
Порядок денний:
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Звіт правління про фінансово-господарську діяльність товариства у 2011 році,
прийняття рішення за наслідками звіту та визначення основних напрямків
діяльності у 2012 році.
3. Звіт наглядової ради за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками звіту.
4. Звіт і висновки ревізійної комісії за 2011 рік та прийняття рішення за
наслідками звіту.
5. Затвердження річного звіту.
6. Розподіл прибутку товариства за 2011 рік та визначення розподілу прибутку
в 2012 році.
7. Затвердження розміру та строку виплати дивідендів за 2011 рік.
8. Затвердження значних правочинів, укладених в 2011 році та попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством в період між загальними зборами акціонерів.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності ВАТ «БАЗИС» за 2011 рік
(тис.грн.)
Найменування показника Період
звітний попередній
Усього активів 42881 34535
Основні засоби 24853 13794
Довгострокові фінансові інвестиції -
Запаси 6270 6994
Сумарна дебіторська заборгованість 10671 8338
Грошові кошти та їх еквіваленти 804 440
Нерозподілений прибуток 17657 15768
Власний капітал 19310 17421
Статутний капітал 65 65
Довгострокові зобов’язання 4500 46
Поточні зобов’язання 19071 17068
Чистий прибуток (збиток) 2361 3003
Середньорічна кількість акцій (шт.) 434904 434228
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - 7644
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - 50
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 500 451


Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах проводиться у день та за місцем проведення зборів з 14.00 год. до 14.55 год. на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному на 11.04.2012 року.
Для реєстрації акціонерів необхідно мати документи, які ідентифікують особу, а представникам акціонерів, крім того, - довіреність на право участі та голосування на загальних зборах.
З матеріалами порядку денного акціонери та їх представники мають можливість ознайомитись за адресою: м.Чернігів, вул.Любецька,70 , 1 поверх, кімната №102, відділ по роботі з акціонерами і кадрами, у робочі дні з 8.00 год. до 17.00 год. На запит акціонера матеріали надсилаються факсом або електронною поштою. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами порядку денного - секретар наглядової ради Сапон О.І. Пропозиції акціонерів щодо порядку денного приймаються в письмовій формі не пізніше ніж за 20 днів до проведення зборів за тією ж адресою.

Повідомлення про проведення річних загальних зборів опубліковано :
№ 48 від 15.03.2012р. Бюлетень «Цінні папери України»;
№11 від 14.03.2012р. Газета «Чернігівські відомості»

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Склярець Андрій Вікторович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 19.03.2012
(дата)