Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 22.06.2010
Дата публікації 29.06.2010 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "БАЗИС"
Юридична адреса* Україна, 14021, м.Чернігів, вул. Любецька, 70
Керівник* Склярець Андрій Вікторович - Голова правління. Тел: 0462649226
E-mail* info@bazis.cn.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
1. Позачергові загальні збори акціонерів ВАТ "БАЗИС", відбудуться 10 серпня 2010 року о 16.00 годині за адресою: м.Чернігів, вул.Любецька,70,
зал засідань адмінбудинку.
2. Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах здійснюється у день та за місцем проведення зборів з 15.00 години до 16.00 години.
3. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у
загальних зборах – 09.08.2010 року.
4. Перелік питань:
1. Прийняття рішення про переведення випуску простих іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.
1.1. Визначення депозитарію для обслуговування випуску акцій в
бездокументарній формі.
1.2. Визначення зберігача для відкриття рахунків власникам акцій
випуску, що дематеріалізується.
1.3. Припинення дії договору на ведення реєстру власників іменних
цінних паперів та визначення дати припинення ведення реєстру.
1.4. Визначення способу повідомлення акціонерів про прийняття
рішення щодо дематеріалізації акцій.
1.5. Встановлення порядку вилучення та анулювання сертифікатів
акцій.
1.6. Внесення змін до статуту товариства.
2. Припинення повноважень члена правління та обрання нового члена
правління.
5. З матеріалами порядку денного акціонери та їх представники мають можливість ознайомитись за адресою: м.Чернігів, вул.Любецька,70 , 1 поверх, кімната №102, відділ по роботі з акціонерами і кадрами, у робочі дні з 8.00 год. до 17.00 год. На запит акціонера матеріали надсилаються поштою, факсом, електронною поштою.
6. Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів опубліковано у Бюлетні «Цінні папери України» №112 (2914) 22 червня 2010 року та «Деснянская Неделя» №12 (012) 24 червня 2010 року


Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Склярець Андрій Вікторович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 29.06.2010
(дата)