Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  05.03.2020 14:41:01
Дата здійснення дії: 09.04.2020
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Акціонерне товариство "БАЗИС"
Код за ЄДРПОУ:  14231737
Текст повідомлення: 

Повідомлення

про проведення річних загальних зборів

Акціонерного товариства «БАЗИС»

 

   Наглядова рада Акціонерного товариства «БАЗИС» (місцезнаходження товариства: м.Чернігів, вул. Любецька,70) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 09 квітня 2020 року о 15.00 годині за адресою: м.Чернігів, вул.Любецька,70, зал засідань адмінбудинку.

 

Проект порядку денного з проектами рішень щодо кожного з питань:

1. Обрання лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її    повноважень.

Проект рішення:

1. Обрати лічильну комісію на строк проведення загальних зборів акціонерів у складі 3 осіб, а саме:

· Землякової Валентини Миколаївни,                                                                  

· Костирко Антоніни Павлівни,

· Ворони Ніни Вікторівни.

2. Припинити повноваження обраної лічильної комісії після складання та оголошення протоколів про підсумки голосування.

2. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2019 рік, визначення основних напрямів діяльності на 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

1. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2019 рік затвердити.

2. Ухвалити основні напрями діяльності товариства на 2020 рік:

- забезпечення беззбиткової діяльності структурних підрозділів товариства, розташованих за адресами: м.Чернігів, вул.Любецька, 42 та м.Чернігів, вул.Любецька, 70;

- отримання за результатами діяльності прибутку не менше 2 млн. грн.

3. Звіт наглядової ради за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

1. Звіт наглядової ради затвердити.

2. Роботу правління признати задовільною.

4. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії за результатами діяльності товариства у 2019 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

1. Звіт ревізійної комісії затвердити.

2. Висновки ревізійної комісії за результатами діяльності товариства у 2019 році затвердити.

5. Затвердження річного звіту товариства за 2019 рік. Розподіл прибутку.

Проект рішення:

1. Річний звіт в складі річного балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал та приміток до річної фінансової звітності затвердити.

2. Затвердити розподіл прибутку за результатами діяльності у 2019 році таким чином:

* нерозподілений прибуток – 4301786,31 грн., з якого направити на виплату дивідендів - 1000279,20 грн.

6. Затвердження розміру річних дивідендів.

Проект рішення:

1. Здійснити виплату дивідендів у розмірі 1000279,20 грн. (один мільйон двісті сімдесят дев'ять гривень 20 коп.).

2. Затвердити розмір дивідендів на одну акцію у сумі 2,30 грн.

3. Затвердити спосіб виплати дивідендів – безпосередньо акціонерам.

4. Наглядовій раді встановити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, строк та порядок виплати дивідендів.

 

7. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року після прийняття такого рішення.

Проект рішення:

1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, необхідних для здійснення господарської діяльності товариства, а саме: укладання договорів поставки, договорів купівлі-продажу товарів, робіт, послуг, включаючи договори за результатами тендерних закупівель, договорів комісії на загальну суму до 300 млн..грн.; правочини по залученню товариством грошових коштів (укладання або пролонгація кредитних угод, договорів, договорів позики) та забезпеченню виконання зобов’язань за укладеними договорами, (укладання договорів застави, іпотеки, поруки) на загальну суму до 50 млн.грн.; відчуження будь-якого нерухомого майна на суму до 50 млн.грн., із встановленням  граничної сукупної вартості  правочинів 400 млн.грн.

2. Уповноважити голову правління товариства Склярця Андрія Вікторовича на укладення та підписання значних правочинів і документів пов’язаних з ними.

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

фінансово-господарської діяльності АТ «БАЗИС» за 2019 рік

                                                                                                  (тис.грн.)

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

49 775

44 990

Основні засоби (за залишковою вартістю)

20 798

21 239

Запаси

10 607

9 425

Сумарна дебіторська заборгованість

10 888

 8 343

Гроші та їх еквіваленти

5 594

5 384

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

34 281

31 458

Власний капітал

35 600

32 789

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

65

65

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

19

7

Поточні зобов'язання і забезпечення

14 156

12 195

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

4 302

494

Середньорічна кількість акцій (шт.)

434 904

434 904

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

9,89135

1,13588

 

Реєстрація  акціонерів для участі у загальних зборах проводиться  у день та за місцем проведення зборів з 14.00 год. до 14.55 год. на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному  станом на 24 годину 03 квітня 2020 року.

        Для реєстрації акціонерів необхідно мати документи, які ідентифікують особу, а  у  разі  участі представника акціонера - довіреності на право участі та голосування на загальних зборах.

       З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та проектами рішень з питань порядку денного акціонери та їх представники мають можливість ознайомитись до дати проведення загальних зборів за адресою: м.Чернігів, вул.Любецька,70, 1 поверх, кімната №102, у робочі дні з 8.00 год. до 17.00 год., а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Також інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, та інша інформація щодо проведення загальних зборів розміщена на власному веб-сайті товариства за адресою: http://smida.gov.ua/site/14231737/. Товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів  з матеріалами порядку денного – перший заступник голови правління Гутник Л.П.

Пропозиції акціонерів щодо порядку денного приймаються в письмовій формі  із зазначенням прізвища акціонера,  який  її  вносить,  кількості  належних  йому  акцій,  змісту  пропозиції до питання та/або проекту рішення не пізніше  ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів за тією ж адресою. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів.

Акціонер має право призначити свого представника для участі у загальних зборах. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

 Крім того, звертаємо увагу акціонерів, що відповідно до Закону України "Про депозитарну систему України" голоси акціонерів, які не уклали договір про обслуговування рахунку в цінних паперах з депозитарною установою, не будуть враховуватись при голосуванні.

Телефони для довідок: (0462) 649-236, 050-564-55-95.

 

 

 

Голова наглядової ради                                                                         В.С. Склярець